Rekisteriseloste

Essentum Group Oy käsittelee henkilötietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain edellyttämien menetelmien mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain muuttaa, jotta Essentum Group Oy:n tuottaman verkkosivuston vierailijat ja rekisteröidyt ovat tietoisia, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

1. Rekisterinpitäjä

Essentum Group Oy

Y-tunnus: 3106876-1

Ansakuja 2 As. 4, 88900 Kuhmo

1.1 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Arttu Heikkinen

Toimitusjohtaja

Essentum Group Oy

arttu.heikkinen@essentumgroup.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsitteleee seuraavia vierailevien käyttäjien henkilötietoja.

Perustiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

  • Yhteydenotto- ja palautelomakkeiden tiedot
  • Tiedot ajoittain järjestettyihin arvontoihin osallistumisesta verkkosivustolla
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Selaimesi lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain ja selainversio)
  • Evästetiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivustolla vierailevien käyttäjien henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään ja markkinointiin, asiakaspalautteiden ja yhteydenottojen käsittelemiseksi sekä asiakassuhteiden hallinnoimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

4.1 Oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä rekisteröidyn eli vierailevan käyttäjän henkilötietoja perustuu asiakassuhteen luomaan oikeutettuun etuun.

4.2 Suostumus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella silloin kun rekisterinpitäjä lähettää Vertaanyt.fi -sivuston käyttäjille uutiskirjeitä, suoramarkkinointia sekä muuta viestintää.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti vierailevalta käyttäjältä itseltään sähköisten lomakkeiden kautta rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Vertaanyt.fi -sivustolla tallennettuja vierailevien käyttäjien tietoja ei luovuteta Essentum Group Oy:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan on tarpeellista, rekisterinpitäjä noudattaa soveltuvan tietosuojalain asettamia vaatimuksia ja tietojen siirrosta tiedotetaan erikseen rekisteröityjä.

8. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

9. Henkilötietojen käsitellyn tietoturvallisuus

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä jotka ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi on pääsy rekisterinpitäjän käsittelemiin henkilötietoihin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa 1.1 mainitulle yhteyshenkilölle.

10.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

10.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

10.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

10.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

10.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

10.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.